Privacy Policy van de vereniging Alemite-Motoren

 

De vereniging Alemite-Motoren (hierna genoemd Alemite) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Alemite houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
● Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Alemite zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Alemite
W. Berghorst
Boekelo
tel: 06 18263473
E-mail: willemenmarion@home.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Alemite verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
● Om lid te kunnen zijn van onze vereniging.
● Registreren van betalingen van contributie.
● Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
● Telefoonlijst aan de leden t.b.v. het onderling organiseren van activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen zullen en kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
● Naam (initialen, tussenvoegsel, naam, voornaam),
● Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats),
● Geslacht,
● E-mailadres,
● Telefoonnummer/ Mobiel nummer.
Daarnaast registreren wij de datum waarop u lid bent geworden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft moeten wij aan derde partijen verstrekken indien dit vereist is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met deze partijen (verwerkers) hebben wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Alemite bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
● Alle personen die namens Alemite van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
● Persoonsgegevens van onze leden zijn NIET via de website van Alemite toegankelijk.
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
● Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens op de telefoonlijst.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Voorafgaand aan evenementen en tijdens evenementen kunnen foto’s gemaakt worden. Wanneer gefotografeerde personen dit niet willen, of hun objecten niet gefotografeerd willen hebben, moeten zij dit uitdrukkelijk aangeven.
Zij kunnen de vernietiging van reeds gemaakte foto’s eisen.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken kunnen worden gericht aan het bovengenoemde adres en zullen binnen de termijn van 1 maand worden afgehandeld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

harleylogo